logo pečovatelství Dotek

Koncepty péče

Legislativně má pacient nárok na péči, která vychází se současných vědeckých poznatků, proto v dnešní době nestačí poskytovat pouze péči konzervativní.

Naše společnost využívá několik konceptů péče o klienty. Jsou to především:

Bazální stimulace

Logo IBS
Podrobnější informace o tom, co je bazální stimulace.

Koncept bazální stimulace vychází z nejnovějších poznatků pedagogiky, fyziologie, anatomie, neurologie, vývojové psychologie a ošetřovatelství. Základním principem konceptu je zprostředkovat člověku vjemy z vlastního těla a stimulací vnímání organismu mu umožnit lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci. Pokud je totiž okolní prostředí člověka z jakýchkoli důvodů málo podnětné, dochází k senzorické deprivaci (postupnéotupování smyslů). Každý člověk má nárok na to, aby mu byly poskytovány minimálně takové stimuly, jakých se mu dostávalo v době před onemocněním či úrazem, čili v době, než se nám svěřil do péče. Základními prvky konceptu jsou tedy pohyb, komunikace a vnímání a jejich úzké propojení.

Bazální stimulace tak poskytuje individuální, efektivní, terapeutickou a humánní ošetřovatelskou péči. Zohledňuje životní návyky, zvyky a prožitky klientů. Ošetřující personál přistupuje k nemocným jako k osobnostem, a to bez ohledu na jejich postižení a aktuální tělesný, mentální nebo duševní stav. (Friedlová, Bazální stimulace v základní oš.péči a internetové stránky)

Téměř všichni naši pracovníci absolvovali základní kurz a nástavbový kurz Bazální stimulace pořádaný Institutem Bazální stimulace garantovaný PhDr. Karolínou Friedlovou. Kurz je akreditován ministerstvem zdravotnictví ČR. Jako jediné pracoviště pro seniory ve Zlínském kraji jsme získali Certifikát „Pracoviště Bazální stimulace“

www.bazalni-stimulace.cz

Smyslová aktivizace

Smyslová aktivizace © podle Lore Wehner je cílená, na potřeby orientovaná, biografická aktivizace a podpora. Koncept je zvláště vhodný pro velmi staré, demencí postižené osoby a také pro osoby se specifickými potřebami, neboť cílenou podporou zajistí zvýšené požadavky těchto osob. Smyslová aktivizace osloví smysly člověka, které jsou klíčem k jejich schopnostem a zdrojům. Mohou to být důvěrně známé obrázky, slova, vůně, zvuky hmatem poznávané předměty všedního dne, vůně bylinek, obvyklé pohybové činnosti nebo známé texty písní.

Prostřednictvím těchto podnětů znovu vyvoláme vzpomínky, probudíme paměť a umožníme verbální a neverbální komunikaci, s cílem uspokojení potřeb, udržení kvality života a zajištění smysluplného a plnohodnotného života ve stáří.

Aktivizace má za cíl člověka rozhoupat, rozpohybovat, motivovat, aby mohl spoluutvářet svůj život i ve stáří a dále se účastnit na životě společnosti, ve které se nachází.

zdroj. http://www.smyslovaaktivizace.cz/

Biografie klienta

Model podporuje porozumění mezi dvěma generacemi a mezi pečovateli a příjemci péče. V praxi se mění způsob myšlení personálu, jakým způsobem porozumět klientovi a jakým způsobem mu poskytnout odpovídající odbornou péči. Nové modely péče jsou zaměřeny především na personál, na jeho vědomosti a dovednosti ve vzájemném styku s klientem. Böhm se zaměřuje na člověka s jeho změněnou psychikou, proto je tento model využíván u klientů s demencí. Kdo poskytuje péči podle tohoto modelu, je nucen stále přemýšlet, jak maximálně podpořit klienta v jeho soběstačnosti psychické v souvislosti s jeho celoživotně naučenými zvyky a rituály.

Cílem modelu je naučit pečovatele porozumět klientům, co je pro ně prvořadé, co rozhýbe jejich psychiku a následně i tělo. Jakým způsobem podpořit klienta v jeho soběstačnosti a jeho schopnosti rozhodovat o svých záležitostech co nejdéle. Základní cíl je oživit psychiku klienta. Člověk, který nemá chuť žít, nemá potřebu vstát z postele, umýt se a obléci se… tzn. pokud najde pracovník správnou motivaci pro klienta z jeho biografie, tak on sám přebere iniciativu v sebepéči.

zdroj: http://ebin.cz/psychobiograficky-model-prof-e-bohma/

podívejte se také na zápisky z naší cesty za inspirací do Rakouska – Domov pro seniory Wilhelmsburg

Validace

„Cesta, jak porozumět starým dezorientovaným lidem“
– Naomi Feil

Validace je metoda péče o staré dezorientované lidi, kterou vyvinula Naomi Feil. Zaměřuje se na respektování emocí a vnitřního prožívání dezorientovaných lidí a především akceptuje člověka takového jaký je.

Validovat někoho znamená přijat jeho emoce a říct mu, že jeho emoce jsou pravdivé. Odmítání emocí znejišťuje. V metodě validace se používá schopnost vcítit se a přiblížit vnitřnímu prožívání dezorientované osoby. Důvěra vytvoří jistotu, jistota vytvoří sílu, síla obnoví sebevědomí, sníží stres. Osoba co využívá tuto metodu zachycuje signály dezorientovaného člověka a „obléká je“ do slov. Tak ho validuje a vrací mu jeho důstojnost.

Někteří dezorientovaní se nevrací zpět do své minulosti, když se v přítomnosti cítí být silní, milovaní a potřební. Neexistuje žádná univerzální forma, ale všichni jsou šťastnější, když jsou uznaní. ( Feil, 1972)

Zdroj: Validácia podle Naomi Feil, ©2015 by OZ Terapeutika, Bratislava, Slovensko, www.terapeutika.sk