logo pečovatelství Dotek

O společnosti

Vítáme Vás na webových stránkách společnosti Dotek.

Výpis z rejstříku ústavů

Výpis z rejstříku ústavů ke stažení [ pdf ]

VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU ORGANIZACE DOTEK Z.Ú. A PLÁN ROZVOJE

Vyhodnocení současného stavu ke stažení [ pdf ]

Organizační diagram společnosti Dotek, z.ú. [ pdf ]

Co děláme:

Poskytujeme:

Provozujeme:

Společnost Dotek z.ú. vznikla, aby napomáhala v důstojné péči o seniory. Záměrem je vytvoření komplexní zdravotnické a sociální péče o potřebného klienta, aby mohl žít co nejdéle tam, kde se cítí být doma. Vyžaduje-li jeho situace setrvání v našem pobytovém zařízení odlehčovací služby, chceme se ubírat s našimi klienty společnou cestou tak, aby jejich smysly byly stimulovány a naše komunikace s nimi odpovídala úrovni jejich vnímání.

Prvotní myšlenka a inspirace přišla při praxi v irských zdravotnických a sociálních zařízeních. Bylo zřejmé, že člověk nemusí být jen číslo diagnózy. Psal se rok 2003. Po návratu domů následovalo zamyšlení, jak pečovat o dlouhodobě nemocné jinak, než jaká byla běžná praxe v nemocnicích. Rodící se nápad definitivně potvrdilo i náhodné setkání s konceptem Bazální stimulace a osobností paní PhDr. Karolíny Friedlové, která je od roku 2012 naší patronkou. Péči i prostředí jsme od počátku budovali na základech, které koncept učí. Dotek často nastupuje tam, kde již běžná komunikace nestačí. Jedno náhodné setkání přispělo k našemu zrodu, přineslo nám jméno a z Bazální stimulace jsme si vypůjčili i motto: MOSTY V KOMUNIKACI MEZI DVĚMA SVĚTY JSOU DOTEKY. Psal se rok 2005. Prvního klienta v naší odlehčovací službě jsme přivítali v červnu v roce 2006. Zakladatelka společnosti se v roce 2007 stala sestrou roku v sociálních službách. Od 2009 jsme první Certifikované pracoviště Bazální stimulace zabývající se péčí o seniory ve Zlínském kraji.

Pracoviště bazální stimulace

Po téměř desetileté období naší existence jsme stále na cestě. Proces poznávání a hledání nebyl a není jednoduchý, protože v České republice se teprve hledá způsob, jak nejlépe pečovat o lidi, kteří mají změněné vnímaní (různé typy demence). Nenašli jsme tedy žádné vzorové zařízení. Hledáme ve vzdělávacích kurzech, v zahraničí a vyměňujeme si zkušenosti s ostatními, kteří se snaží podobně. Náš tým čítá 18-22 lidí, pomáhají nám 4 dobrovolníci a 2 externisté, stážisté, praktikanti, rodiny našich klientů, rodiny našich spolupracovníků, ti kteří nám fandí, dárci, státní instituce a klienti samotní, naši největší učitelé. Jsme otevření novým myšlenkám, výzvám, spolupráci, vzděláváme se, učíme se z chyb a stále se vyvíjíme.

Naše nezisková, obecně prospěšná společnost se při práci s klienty řídí heslem: „Chovejte se tak, jak si přejete, aby se ostatní chovali k vám“. Snažíme se o naše klienty pečovat profesionálně, především lidsky a s respektem. Staráme se o klienty, kteří mají z různých důvodů sníženou soběstačnost a o které je jinak pečováno v prostředí, kde se cítí být doma. Přinášíme tedy úlevu i rodinám, které nepřetržitě pečují o své blízké a potřebují nezbytný čas k odpočinku a zařízení si svých vlastních záležitostí.

Nechceme se starat jenom o tělo, ale především o duši člověka nám svěřeného do péče. Abychom dokázali pochopit a uspokojovat potřeby a přání klientů, musíme je znát. Znát jejich život, jejich historii a jejich dětství a mládí. Pokud už si podněty z okolního světa nedokážou obstarat sami, pokoušíme se jim je přiblížit. Přineseme jim třeba kytičku lesních jahod, nebo větev plnou lipových květů k obírání. Naučit se tomuto „umění péče“ nám pomáhají kromě Bazální stimulace i ostatní koncepty, které ve své péči využíváme. Vycházejí ze základních lidských potřeb. Jedná se o Aktivizaci s využitím prvků biografie, Smyslovou aktivizaci a Validaci podle Naomi Feil. Koncepty se vzájemně ovlivňují a do sebe zapadají. Od roku 2014 jsme zařazeni jako první na Moravě do skupiny zařízení, která odborně vede a superviduje paní PhDr. Eva Procházková, PhD. Zakladatelka a ředitelka Institutu Erwina Böhma v ČR. Chceme nabízet péči respektující člověka jako bytost s vlastním vnitřním světem a životním příběhem. To ovšem znamená mít uvědomělý, proškolený personál, kvalitní dokumentaci a terapeutické prostředí, které odráží dobu, ve které byli naši klienti mladí. Jde o dlouhodobý, složitý proces přerodu, na jehož konci bychom se chtěli stát Certifikovaným zařízením pracujícím s psychobiografickým modelem péče. To je náš úkol do budoucnosti. http://ebin.cz/

Péči poskytujeme také lidem umírajícím. Otázka umírání není atraktivní a moc se nehodí do dnešní doby zaměřené na výkon a úspěch. Když jsme zdraví, tak nás vůbec nenapadá přemýšlet, jaké to bude, až budeme z tohoto světa odcházet. Velká většina z nás by si přála poslední okamžiky své pozemské pouti prožít doma obklopena svými nejbližšími. Málokomu je však toto štěstí dopřáno. Velká většina z nás odchází z tohoto světa jinde než doma. Chceme i naším střípkem přispět ke změně.

Kromě péče samotné, poskytujeme i poradenskou činnost všem, kteří se rozhodli pečovat o své blízké v domácnosti. Provozujeme rovněž půjčovnu kompenzačních pomůcek a od roku 2012 Dobročinný obchůdek Dotek, první ve Zlínském kraji.

http://dobrocinny-obchudek.cz/slavnostni-otevreni-obchudku/

Je nám blízká myšlenka ekonomiky daru, kterou v obchůdku propagujeme.

https://www.hearth.net/#subpage-about

Za klíčové považujeme, aby lidé, kteří pracují v naší společnosti, vykonávali tuto činnost proto, že je naplňuje. Aby vzájemné vztahy byly založené na partnerství. Snažíme se, aby každý mohl rozvinout své silné stránky a za své jednání byl zodpovědný především sám sobě. Usilujeme o vytváření svobody v práci. http://www.svobodavpraci.cz/svoboda-v-praci/

Svou prací chceme přispívat k vzájemné mezilidské úctě a k úctě k prostředí, snažíme se kolem sebe vytvářet hezké místo k životu.

Věříme v kvalitu a smysluplnost našeho konání. Jestliže chceme plněji rozvinout všechny naše nápady, potřebujeme trvalý prostor k poskytování služeb. Nejlépe vlastní objekt. K stávajícím službám bychom chtěli poskytovat pobytovou péči, s kapacitou maximálně 50 osob pro zachování komorního rázu služby s domácím, útulným prostředím. To už je trochu jako pohádka o domečku Dotek. Jsme naplněni optimismem. Třeba se najde způsob, jak tuto pohádku dovyprávět do konce. Za podporu děkujeme.

Posláním obecně prospěšné společnosti Dotek je podporovat to, aby senioři mohli co nejdéle setrvávat ve svém přirozeném domácím prostředí a v péči rodiny.

Co nejplnohodnotněji přechodně zastupovat pečující v situacích, kdy oni sami nemohou, nebo nezvládnou potřebnou péči o své blízké sami.

Posláním odlehčovací služby je nabídnout těmto seniorům na přechodnou, nezbytně nutnou dobu pobyt v prostorách našeho zařízení s citlivou péčí zohledňující jejich potřeby v bio - psycho - socio - spirituální rovině a jejich životní příběhy v návaznosti na prostředí, kde žijí či žili.

Totéž platí také pro osoby, které ještě nedosahují věku seniorů, ale jsou starší 55 let a splňují další parametry uvedené v popisu cílové skupiny naší služby.

Ke specifikům zařízení patří:

DSCN5625

Společnost byla založena v roce 2005 a je zapsaná v rejstříku ústavů, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl U, vložka 252. Dotek z.ú. poskytuje Sociální služby na základě rozhodnutí odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ Zlínského kraje KUZL 30963/2007/SZD. Zdravotní ošetřovatelskou péči poskytuje ve spolupráci s nestátním zdravotnickým zařízením Domácí zdravotní péče registrovaným na odboru zdravotnictví KÚ Zlínského kraje pod číslem jednacím KUZL 124/2004ZD-KL.