logo pečovatelství Dotek

Rozvoj zaměstnanců Dotek z.ú.

EU

Projekt ukončen

Rozvoj zaměstnanců Rozvoj zaměstnanců

K 31.5.2012 byl ukončen projekt s názvem „Rozvoj zaměstnanců Dotek z.ú.“ financovaný z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. V rámci tohoto projektu absolvovali zaměstnanci Dotek z.ú. kurzy zaměřené na práci s klienty: Základní principy práce s klientem, Komunikace s lidmi s Alzheimerovou chorobou, Kurz psychosociálních dovedností, Asertivita, Zvládání agrese u klientů. Dále si zaměstnanci Dotek z.ú. prohloubili své znalosti konceptu bazální stimulace díky absolvování základního, nástavbového a prohlubujícího kurzu bazální stimulace. V rámci projektu se také uskutečnily 4 bloky supervize, které se konaly přímo na pracovišti. Dva zaměstnanci Dotek z.ú. rovněž absolvovali Rekvalifikační kurz – pracovník v sociálních službách. Celkové náklady vzdělávacích aktivit činily 234 095 Kč. Souhrnně se jednotlivých školení zúčastnilo více než 78 osob.

Díky realizaci projektu „Rozvoj zaměstnanců Dotek z.ú.“ se zvýšili odborné znalosti zaměstnanců pečujících o klienty zařízení a díky tomu se ještě zvýšila profesionální úroveň nabízených služeb.

Supervize v Dotek, z.ú.

Náš vzdělávací projekt se dostal do závěrečné fáze a jako s posledním lektorem jsme se setkali, v pořadí už po třetí za sebou, s panem Michalem Šalplachtou, DiS.

Chceme, našim klientů poskytovat kromě odborných profesionálních dovedností také péči laskavou a respektující. To podle našeho názoru však dokáže jenom člověk, který je také přijímán s laskavostí a respektem. Do práce chodí rád a pracovní prostředí je otevřené a přátelské. Proto považujeme každou možnost, jak zlepšit mezilidské vztahy za důležitou oblast profesního růstu. Protože jsme se s naším supervizorem setkali víckrát, tak se supervize se pro nás stala bezpečnou, laskavou a obohacující zkušeností. Pomohl nám vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení problematických situací. Další způsob jak můžeme najít vyšší uspokojení z práce. Také zvýšit její kvalitu a efektivitu. Cítili jsme tento proces jako prevenci profesního vyhoření. Prostřednictvím „dominového efektu“ je dobrá supervize prospěšná nejen nám supervidovaným.

Prohlubující kurz Bazální stimulace 27.2.2012

kurz Bazální stimulace kurz Bazální stimulace kurz Bazální stimulace kurz Bazální stimulace

Po dlouhé době nám bylo ctí přivítat u nás ve Vizovicích jednatelku Institutu Bazální stimulace, jedinou licencovanou lektorku Bazální stimulace a přední propagátorku konceptu v České republice paní PhDr. Karolínu Friedlovou. Zavítala k nám, aby upevnila a prohloubila naše poznatky a dovednosti v oblasti bazální stimulace. Provedla nás prohlubujícím kurzem, který je financován v rámci našeho vzdělávacího projektu. Kurz byl pro nás jako vždy zajímavý plný zážitkových technik a praktického procvičování. Zároveň proběhla také supervize. Přítomnost lektorky pomohla objasnit některé sporné záležitosti v ošetřování našich klientů. Je vždycky příjemné poslouchat slova chvály. O to víc nás to těšilo z úst člověka nejvíc povolaného, kterého si vážíme.
Můžeme s hrdostí říct, že jsem jediné pracoviště pro seniory, které prošlo všemi třemi stupni vzdělávání v bazální stimulaci a obhájili jsme titul certifikovaného pracoviště.

Kurz asertivity 14.-15.11.2011

Kurz asertivity Kurz asertivity

Projekt pokračoval dvoudenním kurzem asertivity neboli přiměřeného prosazování. Poznatky nám pomohou při komunikaci jak s klienty, tak s jejich rodinnými příslušníky, ale i mezi sebou navzájem. Umění vyjádřit své pocity bez toho aniž bychom druhého ranili, či k němu byli neurvalí se budou hodit i v osobním životě.

Nástavbový kurz bazální stimulace.

kurz Bazální stimulace

Šest se nás vydalo za vzděláním na víkend 8.- 9.10.2011 do Prahy. Péče o klienty v Dotek je založena na konceptu bazální stimulace. Získání financí v rámci projektu vzdělávání bylo pro nás velkou motivací, protože tím se nám daří proškolovat všechny pracovníky, kteří přicházejí do kontaktu s našimi klienty, či jejich rodinnými příslušníky, ve zmiňovaném konceptu. Kurz probíhá také zážitkovou formou. Můžeme tedy lépe pochopit pocity člověka s demencí a tím mu poskytnout příjemný zážitek z péče a sobě uspokojení z práce, která má smysl. Všichni pracovníci tedy absolvovali kurz základní i nástavbový. Věříme, že v následné supervizi obhájíme označení Certifikované pracoviště bazální stimulace.

Supervize 20.10.2011

Supervize

Již podruhé jsme se setkali s naším supervizorem Bc. Pavlem Vítkem. Supervizor ocenil spolupracující a tvůrčí atmosféru, nejen v průběhu supervizního setkání, ale také celkově na pracovišti. Měli jsme možnost probrat a konzultovat naše problémy. Takováto supervizní setkání probíhající v přátelské atmosféře pomohou odstranit napětí, které si v sobě často nosíme. Naše práce obnáší také „dávání“ ze sebe sama. O zdroj „sebe sama“ musíme umět pečovat. Pan supervizor je pomocník, který nás tomu učí.

Proběhlo další školení zaměstnanců Dotek, z.ú.

školení zaměstnanců Dotek školení zaměstnanců Dotek školení zaměstnanců Dotek školení zaměstnanců Dotek

Ve dnech 29.6.-1.7.2011 proběhlo další školení zaměstnanců Dotek, z.ú. Tentokrát se jednalo o kurz Psychosociálních dovedností. Cílem kurzu bylo naučit jeho účastníky uvědomit si svoje osobnostní kvality, potřeby a schopnosti a tvořivě je využívat při práci s lidmi. Během školení účastníci procvičovali strategii zvládání těžkostí jak při vykonávání své profese, tak v osobním životě. Jedná se také o jednu z forem prevence syndromu vyhoření, jehož vznikem jsou lidé pracující v pomáhajících profesích více ohroženi.

Kurz Psychosociálních dovedností navazuje na kurz Komunikace s lidmi s Alzheimerovou chorobou, který se pro zaměstnance Dotek, z.ú. uskutečnil v únoru tohoto roku. Jedná se o dílčí kurzy, které jako celek jsou zaměřené na vzdělání zaměstnanců při práci s klienty. Osvojení odborných přístupů při práci s klienty úlevové péče v zařízení Dotek, z.ú. by mělo ještě zvýšit úroveň poskytovaných služeb a zajistit péči o klienty s maximálním ohledem na jejich potřeby, které mohou být velmi specifické.

V zařízení Dotek, z.ú. také proběhl první blok supervize. Zatímco ostatní školení jsou zaměřená na zvýšení kvality poskytování služeb, supervize se snaží řešit a předcházet pracovním problémům, které mohou nastat na pracovišti.

Dotek, z.ú. získal prostředky na jednotlivá školení díky projektové žádosti s názvem „Rozvoj zaměstnanců Dotek, z.ú.“ V rámci projektu ještě proběhnou následující školení: Bazální stimulace nadstavbový a prohlubující kurz, Rekvalifikační kurz pro vybrané pracovníky, kurz Asertivity a kurz Zvládání agrese u klientů. Projekt je hrazen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Tento operační program čerpá prostředky z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Projekt vzdělávání zaměstnanců Dotek, z.ú. pokračuje.

Ve dnech 12-13.11.2010 proběhla první část plánovaných školení v oblasti konceptu bazální stimulace. V zasedací místnosti Městského úřadu Vizovice absolvovala vybraná část zaměstnanců Dotek z.ú. základní kurz bazální stimulace, kde si tito pracovníci osvojili základní principy konceptu bazální stimulace. Jednalo se o zaměstnance, kterým tento kurz dosud chyběl. Dotek z.ú. poskytuje respitní péči především pro pacienty trpící Alzheimerovou chorobou. Je to certifikované pracoviště s poskytováním bazální stimulace. Koncept bazální stimulace dosud v sociálních zařízeních v ČR není hojně využíván i přesto, že umožňuje pacientům lepší vnímání okolního světa. Absolvováním základního kurzu bazální stimulace si doplnili vzdělání poslední pracovníci, kterým toto vzdělání doposud chybělo. V současné době všichni zaměstnanci Dotek z.ú. jsou držitelé certifikátu, který je opravňuje k implementaci bazální stimulace přímo na pracovišti. V následujících měsících zaměstnanci Dotek z.ú. absolvují také nadstavbový a prohlubující kurz tak, aby své dovednosti ještě prohloubili.

Dne 29.11. se uskutečnil v prostorách Dotek z.ú. další vzdělávací kurz. Cílem kurzu bylo seznámit účastníky se základními principy práce s klientem, s etickými aspekty práce vztahu mezi pracovníkem a klientem a také seznámit pracovníky s jednotlivými typy klientů a přístupem k nim. Vzdělávání v oblasti péče o klienty si klade za cíl zajistit důstojnost péči o klienty s ohledem na jejich potřeby. Tohoto cíle bude dosaženo zvyšování úrovně komunikačních dovedností s lidmi postižených Alzheimerovou chorobou, zvyšování psychosociálních dovedností a základních technik práce s klientem.

Školení jsou hrazena z projektu Rozvoj zaměstnanců Dotek z.ú. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Zaměstnanci Dotek z.ú. díky tomuto projektu si osvojí nové dovednosti, které mohou uplatnit v praxi a nadále tak přispívat ke zkvalitňování sociálních služeb v oblasti mikroregionu Vizovicko-Slušovicko, kde obecně prospěšná společnost Dotek působí.

Spuštěn projekt vzdělávání zaměstnanců Dotek, z.ú.

Dne 1.6.2010 byl spuštěn projekt Rozvoj zaměstnanců z.ú. Dotek, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Obecně prospěšně společnosti Dotek se podařilo získat prostředky v na realizaci v celkové výši 607 251,60 Kč. Realizace projektu je naplánovaná na dobu dvou let a celý projekt končí 31.5.2012. Obecným cílem projektu je zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných Dotek, z.ú. Tohoto cílu by mělo být dosaženo úspěšným absolvováním vzdělávacích kurzů vybranými pracovníky Dotek, z.ú..

Projekt má tři klíčové aktivity:

školení zaměstnanců Dotek školení zaměstnanců Dotek školení zaměstnanců Dotek školení zaměstnanců Dotek